Regulamin sklepu internetowego wallaboo.pl

I. Warunki ogólne


Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.wallaboo.pl prowadzony przez firmę Biome Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy Bohaterów Września 82 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000581580 oraz NIP 945-217-362-0 umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

Dane kontaktowe sklepu internetowego www.wallaboo.pl

Biome Sp. z o. o.

Bohaterów września 82

31-620 Kraków


e-mail: zamowienia@wallaboo.pl


tel. 12 357-47-49


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedający – Biome Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy. Bohaterów Września 82 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000581580 oraz NIP 945-217-36-20;

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez firmę Medimes Sp. z o. o. pod adresem internetowym www.wallaboo.pl;

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna składająca Zamówienie w Sklepie internetowym;

Zamówienie – Oświadczenie woli klienta, określające rodzaj oraz ilość towaru z asortymentu Sklepu internetowego, dane wysyłkowe Klienta, sposób wysyłki oraz metodę płatności polegające na zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego określający zasady zakupów w Sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu wg. Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Medimes Sp. z o. o. a Klientem poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);


II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego


Sklep internetowy służy do dokonywania zakupów produktów z asortymentu sklepu za pośrednictwem sieci Internet.

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe przy pomocy komputera, tabletu oraz telefonu z dostępem do sieci Internet wyposażonych w przeglądarkę internetową (Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, FireFox, Chrome) z włączoną obsługą plików Cookies oraz skryptów JavaScript. Klient składający zamówienie w Sklepi internetowym powinien posiadać dostęp do poczty internetowej.

Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.


III. Procedura składania i realizacji zamówień


Klient dokonuje zakupu towarów w asortymencie Sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia.

Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym polega na dodaniu do wirtualnego Koszyka przez Klienta towarów dostępnych w asortymencie oraz poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” przejścia do elektronicznego formularza zamówienia oraz podania przez Klienta informacji potrzebnych do realizacji zamówienia, takich jak:

Dane klienta określające Imię, Nazwisko, Numer telefonu oraz Adres poczty elektronicznej;

Adres Klienta pod który będzie dostarczony zamówiony Towar;

Wybrany sposób dostawy zamówionego Towaru;

Wybrana metoda płatności za Zamówienie;

akceptacja Regulaminu oraz wysłanie formularza Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.


Wysłanie przez Klienta zamówienie oznacza oświadczenie woli zawarcia z Biome Sp. z o. o. Umowy sprzedaży towarów umieszczonych w Koszyku.

Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.

Przyjęcie przez Sklep internetowy Zamówienia potwierdzane jest każdorazowo poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail lub telefoniczne przez obsługę Sklepu internetowego.

Realizacja przez Sklep internetowy złożonego przez Klienta Zamówienia w przypadku wybrania metody płatności:

  • przy odbiorze, następuje niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia nie później niż 30 dni od złożenia Zamówienia;
  • przelewem bankowym po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Medimes Sp. z o. o.,
  • poprzez system płatności przelewy24 

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

Do każdego Zamówienia Sklep internetowy dołącza potwierdzenie złożonego zamówienia w postaci paragonu lub faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

IV. Ceny w Sklepie internetowym oraz metody płatności


Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

Podczas składania Zamówienia Klient może wybrać następujące metody płatności:

  • Przelew bankowy wykonywany przez Klienta na rachunek bankowy Sklepu internetowego w banku mBank o numerze: 
    78 1140 2004 0000 3102 7594 0436
  • Płatność elektroniczna realizowana za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.
  • Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia.


V. Dostawa


Dostawa zamówionych w Sklepie internetowym towarów ograniczona jest na terenie Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Do Zamówienia doliczane są koszty przesyłki ponoszone przez Klienta w chwili złożenia Zamówienia o których wysokości jest informowany podczas procesu wypełniania formularza Zamówienia.

Klient w trakcie wypełniania formularza Zamówienia może wybrać następujące formy dostawy:

  • Przesyłka kurierska DHL;
  • Przesyłka zagraniczna wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej;

Przy Zamówieniu przekraczającym wartość 250 zł z metodą płatności przelewem bankowym lub płatnością elektroniczną (przelewy24) Klient nie ponosi kosztów przesyłki kurierskiej DHL.


VI. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.


Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, zwrotowi nie podlegają leki i wyroby medyczne.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o Prawach konsumenta.

Klient może poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: zamowienia@medimes.pl.

Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu oświadczenia odstąpienia od umowy oraz poinformuję go o procedurze zwrotu towaru.

W przypadku poprawnego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu towar, którego dotyczy odstąpienie od umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od poinformowania Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy.

Klient odsyła zamówiony towar na własny koszt oraz ryzyko na adres Sklepu internetowego wskazany w dziale Kontakt.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów odesłanych do Sprzedawcy.

Po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci niezwłocznie (nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia) Klientowi wpłaconą za zamówienie kwotę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania.

Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest w ten sam sposób zapłaty, jakiego użył Klient.

VII. Reklamacje dotyczące towarów


Jeżeli doręczana do Klienta przesyłka z Zamówienie jest widocznie uszkodzona należy odmówić jej przyjęcia bądź sporządzić z kurierem protokół zniszczenia przesyłki.

Sprzedawca odpowiada przed Klientem na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia).

W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Sprzedającemu reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym zakup. Towar należy dostarczyć na adres Sklepu internetowego podany w dziale Kontakt.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Sprzedawca zobowiązuję się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową.

Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Klientów na Sklepie internetowej w dziale Regulamin.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2016